Prostredníctvom týchto Zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady") informujeme subjekty údajov, ktorých osobné údaje spracovávame, o všetkých činnostiach spracovania a o zásadách ochrany súkromia subjektov údajov a to v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti zo spracovaním osobných údajov ( „nariadenie" alebo „GDPR") na účely zabezpečenia informačnej povinnosti SAFE HOME europe s.r.o. (ďalej len „SHe"), ako správcu podľa čl. 13 GDPR.

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov je spoločnosť SAFE HOME europe s.r.o., IČ: 28597991.

ZÁKLADNÉ POJMY

GDPR

Je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES účinné od 25. 5. 2018.

Subjekt údajov

Subjektom údajov sa myslí identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, pričom identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Osobný údaj

Osobným údajom sa v zmysle tohto nariadenia rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, teda o subjekte údajov.

Zvláštny osobný údaj

Zvláštnym osobným údajom sa rozumie údaj o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní alebo filozofickom presvedčení alebo členstvo v odboroch, a spracovania genetických údajov, biometrických údajov s cieľom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby a údajov o zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby.

Spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov sa v zmysle čl. 4 ods. 2 GDPR myslí akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktorý je vykonávaný pomocou automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

Správca

Správcom sa v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými, určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov. Vo vzťahu k Vašim osobným údajom vystupujeme ako správca.

Spracovateľ

Spracovateľom sa v zmysle čl. 4 ods. 8 GDPR rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre správcu.

Dozorný úrad

Dozorným úradom sa v Českej republike rozumie Úrad pre ochranu osobných údajov (ďalej len „ÚOOÚ").

Automatizované individuálnym rozhodovaním vr. profilovania

Automatizovaným individuálnym rozhodovaním vr. profilovania sa všeobecne rozumie akákoľvek forma rozhodnutia založená na automatizovanom spracovaní osobných údajov, tj. bez ľudského zásahu, spočívajúcom okrem iného na hodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k subjektu údajov hlavne za účelom rozboru alebo odhadu resp. analýzy či predvídaní aspektov týkajúcich sa jeho pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta, kde sa nachádza, alebo pohybu.

Spracovávanie údajov

V prípade nákupu tovaru cez e-shop bude spoločnosť SHe spracovávať osobné údaje zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt, fakturačná adresa a adresa pre doručenie tovaru.

ÚČEL SPRACOVANIA

Plnenie zmluvy, dodanie, reklamácie a spory

Spracovanie vyššie uvedených osobných údajov zákazníkov bude spoločnosť SHe vykonávať za účelom realizácie uzatvorenej kúpnej zmluvy, dodania objednaného tovaru, prípadné reklamácie a prípadnými súdnymi spormi vyplývajúcimi z uzatvorených kúpnych zmlúv.

Pokiaľ bude objednaný tovar na základe žiadosti zákazníka doručovaný na adresu uvedenú v objednávke, potom spoločnosť SHe poskytne osobné údaje zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, telefonický kontakt a adresu pre doručenie tovaru tiež príslušnému prepravcovi. Spoločnosť SHe môže poveriť spracovaním osobných údajov zákazníkov tretiu osobu. Osobami vyššie uvedenými sú DHL, PPL, Zásielkovňa a obchodné zoskupenia SHe.

Podpora predaja našich produktov a súvisiaceho marketingu

Vašu e-mailovú adresu budeme spracovávať za účelom priameho marketingu a zasielanie newsletteru, kedy takýmto právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR, kedy ste u nás zakúpili produkt, prípadne využili niektorú z našich služieb.

DOBA SPRACOVANIA

Spoločnosť SHe bude vyššie uvedené osobné údaje zákazníkov spracovávať po dobu 5 rokov od uzavretia príslušnej kúpnej zmluvy. Pokiaľ zákazník nakúpi tovar s predĺženou zárukou, spoločnosť SHe môže vyššie uvedené osobné údaje zákazníka spracovávať po túto dobu.

POUŽITIE SÚBOROV COOKIE

Cookie súbory sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané v lokálnom počítači používateľa prostredníctvom jeho webového prehliadača a zobrazenej webovej stránky. Aby sme Vám mohli poskytovať služby sociálnych sietí, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti, používame na tomto webe súbory cookie a návštevou webu vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Bližšie informácie nájdete tu https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

Cookie súbory neslúžia a ani neumožňujú osobnú identifikáciu používateľov webovej stránky. V prípade, že pri návšteve webovej stránky nesúhlasíte so zhromažďovaním cookie súborov, môže zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavenia svojho webového prehliadača. Vo svojom webovom prehliadači môžete históriu cookies tiež kompletne zmazať.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na zabezpečenie ochrany osobných údajov vynakladáme veľké úsilie tak, aby sme zabránili ich zneužitiu aj ochránili proti neoprávnenému prístupu. Za týmto účelom sme prijali radu IT opatrení, šifrujeme prenosy vašich dát https protokolom, posilnili sme zabezpečenie siete, zvýšili ochranu hesiel a kódovanie a zvýšili sme kontrolu prístupu k informáciám pre našich zamestnancov.

Vaše údaje neposkytujeme do krajín mimo Európsku úniu.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má subjekt údajov nasledujúce práva.

Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR má subjekt údajov právo získať od správcu potvrdenie, či spracováva osobné údaje daného subjektu, informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracovania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa subjektu údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právu podať sťažnosť dozornému úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri predaní údajov mimo EÚ, v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov.

Potvrdenie sa vydáva bezplatne. V prípade opakovanej žiadosti je však spoločnosť SHe oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať primeraný administratívny poplatok.

Právo na opravu nesprávnych údajov

Podľa čl. 16 GDPR má dotknutá osoba právo na opravu nepresných osobných údajov.

Spoločnosť SHe s ohľadom na technické možnosti a bez zbytočného odkladu nepresné údaje opravia.

Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Spoločnosť SHe automaticky maže osobné údaje v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané.

Ak spoločnosť SHe nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov, budú bez zbytočného odkladu vymazané.

Právo na obmedzenie spracovania

Podľa čl. 18 GDPR má subjekt údajov do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracovania, ak bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovania alebo ak podá námietku proti ich spracovaniu.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 GDPR má subjekt údajov právo získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať spoločnosť SHe o predanie týchto údajov inému správcovi.

Údaje budú inému správcovi predané automatizovane iba v prípade, že to bude technicky možné.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR má subjekt údajov právo namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti SHe.

Spoločnosť SHe ukončí spracovanie údajov v prípade, že nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, má  subjekt údajov právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pre tento marketing, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu. Ak subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

Právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania

Podľa čl. 22 GDPR má subjekt údajov právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka.

Spoločnosť SHe nepoužíva osobné údaje k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Oznamovacia povinnosť o oprave alebo vymazaní osobných údajov alebo obmedzení spracovania správcu

Podľa čl. 19 GDPR spoločnosť SHe oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, každú opravu, výmazy alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Správca informuje subjekt údajov o týchto príjemcoch, ak to dotknutá osoba požaduje.

Oznamovanie prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov subjektu údajov

Podľa čl. 34 GDPR má subjekt údajov právo byť správcom bez zbytočného odkladu informovaný, ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb.

Právo podať sťažnosť dozornému úradu

Ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov dochádza k porušeniu povinností ustanovených v GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému úradu. Dozorným orgánom v ČR je Úrad na ochranu osobných údajov.

Uplatnenie týchto práv

V prípade uplatnenia práv subjektu údajov v spoločnosti SHe, ako správcu údajov, sa obráťte písomne na adresu sídla spoločnosti SHe.